Privacy Beleid

Navolgend Privacy Beleid is van toepassing op de website www.schoolpool.be en de daarmee gerelateerde domeinnamen en heeft betrekking op de verwerking door Mpact vzw en Mpact asbl van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van de Websites (waaronder ook apps) en diensten op en diensten aangeleverd op voornoemde sites. Dit Privacy Beleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacy Wet”). In dit Privacy Beleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de Websites geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten op grond van de Privacy Wet gebruik kan maken.

De gegevens die u op de Website(s) invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Privacy Wet. Elke commentaar en reactie die u daarentegen ongevraagd en uit eigen beweging aan Mpact bezorgt, zal als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Mpact behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Privacy Wet.

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De Website(s) wordt (worden) beheerd door en de verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens is Mpact vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent , Maria Hendrikaplein 65B. De contactgegevens zijn te vinden op www.mpact.be/contact en in de Disclaimer.

De data verkregen via de carpoolsoftware voor personen die wonen of werken in Vlaanderen zijn gemeenschappelijk bezit van Mpact vzw en De Lijn (Vlaamse Vervoersmaatschappij) in het kader van een beheersovereenkomst die werd afgesloten met het Vlaamse Gewest.

Aan Mpact asbl met maatschappelijke zetel te 5030 Gembloux, Rue Buisson-Saint-Guibert 1 bus b wordt toegang verleend tot de gegevens bekomen via de Website(s) gezien de softwaretool eveneens door haar wordt gebruikt.

Mpact vzw kan daarenboven gebruik maken van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Mpact vzw, Mpact asbl en De Lijn en voor de goede technische werking van de Website(s) (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier niet onder.

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 van de Privacy Wet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise.

2. AARD VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Mpact kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de Website(s) langs waar u naar de Mpact-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Mpact-website(s) permanent te optimaliseren voor de gebruikers. De surfgegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd maar kunnen wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website(s) strafbare feiten zijn gepleegd.

Bezoekers kunnen zich daarnaast via de site https://www.schoolpool.be registreren om op zoek te gaan naar carpoolpartners.Mpact registreert en verwerkt de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op voornoemde Website(s) en van de diensten die via deze Website(s) worden aangeboden. De door Mpact geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen namen en contactgegevens zoals huisadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en andere optionele gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • voor de doeleinden waartoe de gebruiker de gegevens invoert: om uit te wisselen met kandidaat-carpoolers.
  • Desgevallend om deze door te geven aan de carpoolcoördinator met het oog op het verwerken van de gegevens in functie van ondersteuning en campagnes voor woon-schoolmobiliteit.
  • Om de gebruiker via een elektronische nieuwsbrief te informeren over zaken rond carpooling en duurzame mobiliteit.
  • Het is ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Mpact of anderepartners en andere organisaties die duurzame mobiliteit promoten.

Omwille van de accuraatheid van de data op www.schoolpool.be worden ritten uiterlijk op het einde van het schoojaar gedeactiveerd, tenzij die expliciet worden verlengd door de betrokken persoon. Deze ontvangt hiervoor in juni en in september een e-mail met een link voor verlenging. De dienstverlener biedt de klant de mogelijkheid aan om dossiers zonder e-mailadres online te beheren om het automatisch deactiveren tegen te gaan. Niet-actieve ritten blijven in de database aanwezig, maar zijn niet langer zichtbaar als zoekertje voor andere carpoolers.

Persoonsgegevens worden gedurende – vijf (5) jaar bijgehouden, omwille van het gebruiksgemak van een persoon die zich opnieuw wil aanmelden. Na 5 jaar inacitviteit worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd, en blijft dit carpooldossier enkel nog behouden voor statistische informatie.

Telkens de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal Mpact deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

3. GEGEVENS INGEVOERD DOOR DERDEN

Persoonsgegevens kunnen ook via een carpoolcoördinator uit zijn school op www.schoolpool.be ingevoerd worden. De carpoolcoördinator heeft dan de verantwoordelijkheid om de leerling/ouder toestemming te vragen en de juiste gegevens in te voeren en accuraat te houden. Hij licht de persoon in over de doelstellingen van de dataverwerking en zijn recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Mpact draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens die werden ingevoerd door derden. Mpact kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval er onduidelijkheid over of een gebrek aan toestemming bestaat of in geval er onvoldoende inlichtingen zijn gegeven aan de ouder/ leerling.

4. TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website(s) te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website(s) uitdrukkelijk de toestemming aan Mpact om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden. Deze toestemming omvat tevens de toelating om de (verplichte) persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door met Mpact samenwerkende bedrijven: De Lijn (Vlaamse Vervoersmaatschappij), Mpact asbl, aan partners en andere organisaties die duurzame mobiliteit promoten,Google Analytics en MailChimp, een programma om e-mails te verzenden.

In geval gegevens ingevoerd worden via een carpoolplatform gekoppeld aan een aansluiting van de school om carpoolen bij ouders/leerlingen te stimuleren, worden de gegevens ook doorgegeven aan de carpoolcoördinator. De leerling/ouder die zich via de school aansluit op www.schoolpool.be geeft de toestemming aan de carpoolcoördinator om de persoonsgebonden data en werkgerelateerde ritten te bekijken. De carpoolcoördinator kan deze gegevens opvragen in functie van ondersteuning en campagnes voor woon-schoolmobiliteit.

Door het plaatsen van een cookie door Google, zie ‘cookies’ en ‘Google Analytics’ zoals uiteengezet in het Privacybeleid, ontvangt Google globale demografische gegevens en interessegroepen. Deze gebruikt de dienstverlener omwille van statistische rapportering.

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van ontvangers, geeft Mpact geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien Mpact toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd. Bovenstaande is eveneens van toepassing bij de verwerking van de persoonsgegevens buiten de EU.

5. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De via de Website(s) verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door Mpact beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van Mpact vzw en Mpact asbl die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken.

6. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.Ook kan u zich kosteloos verzetten tegen het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.Daarnaast beschikt u over het recht om de schrapping of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen wanneer er geen dwingende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan of wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen om deze verwerking te rechtvaardigen.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mpact vzw, Koningin Maria Hendrikaplein 65BB te 9000 Gent, info@mpact.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of kan u vragen de gegevens te wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.Als Mpact niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Mpact u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Mpact schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

De gebruiker heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid hetgeen u in de gelegenheid brengt om uw persoonlijke gegevens die u aan Mpact hebt verleend in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor eigen doeleinden over verschillende diensten heen.

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om de gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Mpact , kan u - indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen - dit melden aan Mpact. Ook zal in elke informatiemail en elektronische nieuwsbrief die Mpact toestuurt een link worden geplaatst om u van nieuwsbrieven e.d. te kunnen uitschrijven. Mpact kan tot twee (2) jaar na het laatste gebruik van de dienst de gebruiker informeren via nieuwsbrieven.

U kan zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kan tevens klacht indienen bij de Privacy commissie indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt of een inbreuk maken op de Privacy Wet.

7. Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een Website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een Website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de Website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een pop-up kader, een balk onderaan of bovenaan de Website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de Website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de Website(s), gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

8. Google analytics

De Website(s) maakt (maken) gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de Website(s) te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de Website(s) (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Websites gebruikt, rapporten over de Website-activiteit op te stellen voor Website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Mpact wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website(s) kunt benutten.

Door gebruik te maken van de Website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien iemand zich wil afmelden voor Google Analytics, kan dit ook via het onderstaande

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

Voor apps gebeurt de tracking voor Google Analytics niet via een cookie, maarvia Android Advertising ID en iOS Identifier for Advertisers (IDFA) voor apps.

Eigen website logs worden door Mpact maximaal 6 maanden bewaard.

9. Mailchimp

Mpact maakt voor nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd mits expliciet akkoord van de gebruiker.

10. Wijziging Privacybeleid

Mpactmag de inhoud van dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen.

De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van de Website(s)en/of via e-mail en zal zeven (7) dagen na de aankondiging in werking treden. Het verder gebruik van de Website(s) zal dan in ieder geval aanzien worden als een aanvaarding van het gewijzigde Privacybeleid.

Mpact.be behoudt zich ook het recht om de inhoud van de Website(s) te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.

een dienst van Mpact